Η Διοικούσα Επιτροπή του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ αφού έλαβε υπόψη της, την παράγραφο 1 του άρθρου 7  του καταστατικού του Ιδρύματος, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 28/07/2021 την προκήρυξη επτά (7) υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, διαρκείας ενός έτους (01/09/2020 – 31/08/2021) με το ποσόν των 2.000,00 € εκάστη, στους Αρίστους στην επίδοση και το ήθος φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Παιδαγωγικών Ακαδημιών της Χώρας που κατοικούν ή κατάγονται από τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Βραχναιίκων και Μονοδενδρίου του Δήμου Πατρέων, προς απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Εάν ο αριθμός των υποτρόφων υπερβεί τους επτά (7) τότε το ποσό των 2.000,00 € Χ 7 = 14.000,00 € θα επιμερισθεί αναλόγως του αριθμού των ενδιαφερομένων.

Επίσης τρεις (3) υποτροφίες με το ποσό των 5.000,00 € εκάστη για μετεκπαίδευση σε Σχολές της αλλοδαπής των Αρίστων με βαθμό Πτυχίου οκτώμισι (8,5) και άνω των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εάν ο αριθμός των υποτρόφων υπερβεί τους τρεις (3) τότε το ποσό των 5.000,00 € Χ 3 = 15.000,00 € θα επιμερισθεί αναλόγως του αριθμού των ενδιαφερομένων

Οι επιθυμούντες να λάβουν υποτροφία πρέπει

  1. Να έχουν αριστεύσει   
  2. Να κατάγονται από τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Βραχναιίκων και Μονοδενδρίου του Δήμου Πατρέων ή να διαμένουν σε αυτά.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας 30 ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της παρούσης προκηρύξεως στις εκδιδόμενες εφημερίδες της Πάτρας «Πελοπόννησος» και «Γνώμη» και Αθήνας «Εστία» και «Ριζοσπάστης» προς το Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο  με έδρα τα Βραχναιίϊκα Πατρών οδός Πατρών-Πύργου 172 Τ.Κ 25002 προσκομίζοντας:

  1. Αίτηση για χορήγηση Υποτροφίας
  2. Βεβαίωση της οικίας Σχολής περί της επιδόσεώς των με βαθμό 8,5 και άνω
  3. Βεβαίωση από τα μητρώα ή το δημοτολόγιο του Δήμου Πατρέων περί της καταγωγής ή διαμονής των
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή Κληροδότημα ή δωρεά
  5. Για μετεκπαίδευση των Αρίστων σε Σχολές της αλλοδαπής, Βεβαίωση της Σχολής ότι έχουν εγγραφεί, μεταφρασμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Πρεσβεία ή το Προξενείο και βεβαίωση Πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων με βαθμό 8,5 και άνω
  6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος που να προκύπτει η ηλικία των

Η ανακήρυξη των υποτροφιών θα γίνει από το Σταυροπούλειο Ίδρυμα σε συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής μετά την πάροδο της άνω προθεσμίας και θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως από την εποπτεύουσα αρχή.

Οι υποτροφίες δεν θα συνεχίζονται σε όσους υποψηφίους υποτρόφους σπουδαστές του εσωτερικού υπερβαίνουν το 30o έτος της ηλικίας τους και σε όσους υποψηφίους υποτρόφους σπουδαστές του εξωτερικού υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 7 παρ.5 του Καταστατικού του Ιδρύματος).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ