ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ   01/10/2020     

Το Κοινωφελές  Ίδρυμα με την επωνυμία " ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ " ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει (βάσει του Ν.4182/2013) ένα ακίνητο -στεγασμένο σταθμό αυτοκινήτων τεσσάρων επιπέδων, με ισόγειο πρατήριο υγρών καυσίμων (ισόγειο επιφανείας 353,00 τ.μ με χρήση πρατήριο υγρών καυσίμων, πατάρι επιφανείας 192,00 τ.μ με χρήση σταθμού αυτοκινήτων, Α΄.  υπόγειο επιφανείας 1.071 τ.μ με χρήση σταθμού αυτοκινήτων, Β΄. υπόγειο επιφανείας 1.174 τ.μ με χρήση σταθμού αυτοκινήτων και Γ΄. υπόγειο επιφανείας 648 τ.μ με χρήση σταθμού αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας κατά 13/16 εξ αδιαιρέτου στο ως άνω ΄Ιδρυμα και κατά τα υπόλοιπα 3/16 εξ αδιαιρέτου στον Ευάγγελο Καραμπιτσάκο, κείμενο στην Αθήνα και επί της οδού Αχαρνών 83.

Με το από  28-7-2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης ,εκμίσθωσε το ανωτέρω ακίνητο αντί του μηνιαίου μισθώματος των 2.000 ευρώ πλέον τέλος χαρτοσήμου  στην εταιρεία ΦΟΡ ΕΣ  ΕΕ έως την 31-8-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ανωτέρω συμφωνητικού μπορεί να ανανεωθεί η μίσθωση εφ΄όσον δεν εμφανισθεί άλλος ενδιαφερόμενος μισθωτής που θα καταβάλλει τίμημα  ανώτερο  κατά 50% . Για τον λόγο αυτό ανακοινώνουμε την πρόθεση εκμίσθωσης του ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα τουλάχιστον  3.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου.

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια τρία έτη και θα αρχίσει έπειτα από σχετική έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων που τυχόν απαιτηθεί.

Η κατώτερη προσφορά (μηνιαίο μίσθωμα ) ορίζεται στο ποσόν των 3.000 ευρώ.

Κάθε προσφορά  θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ύψους ενός μηνιαίου μισθώματος.

Εφ΄όσον ο προσφέρων αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή με ισόποση χρηματική εγγύηση (μετρητά). Προσφορές και προτάσεις θα κατατίθενται εγγράφως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά έως την 30-11-2020 στο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ   Ε.Ο Πατρών-Πύργου 172  Βραχναίικα Πατρών Αχαίας  Τ.Κ 25002.

Πληροφορίες και αναλυτικοί όροι θα παρέχονται επίσης στην άνω διεύθυνση του Ιδρύματος και στο τηλέφωνο  2610670881, 6976816866 και 6932263682.

                                                   Για την Διοικούσα Επιτροπή 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ-ΝΟΣ ΡΟΔΗΣ                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ