Το Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βραχναιΐκων ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) Υπ’ Αριθμό 806 του 1976, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/1976 Τεύχος Πρώτον. Επίσης με το ίδιο Π.Δ. επικυρώθηκε το Καταστατικό του κοινωφελούς αυτού ιδρύματος.

Σκοποί του Ιδρύματος είναι

Α) Η πνευματική, θρησκευτική, εθνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση των κατοίκων των Κοινοτήτων Βραχναιϊκων και Μονοδενδρίου Αχαϊας.

Β) Η παροχή υποτροφιών σε κατοίκους των Κοινοτήτων Βραχναιΐκων και Μονοδενδρίου Αχαΐας ή καταγόμενους από τις Κοινότητες αυτές, για σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Χώρας και μετεκπαίδευση των εξεχόντων απο αυτούς στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

Γ) Η κατά την κρίση της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος και αναλόγως με τους πόρους του διάθεση χρηματικών ποσών υπέρ:

  1. του Σταυροπουλείου Πνευματικού Κεντρου  Βραχναιΐκων

  2. του Σωματείου με έδρα τα Βραχναίικα με την επωνυμία “Χριστιανική Αδελφότης Βραχναιΐκων”

  3. της στα Βραχναίικα εδρεύουσα αστική Εταιρία υπό την επωνυμία “Αγροτικός Σύνδεσμος Βραχναιΐκων” προς ενίσχυση της προόδου της Κοινότητας ταύτης, δια της εκτελέσεως έργων δημόσιας χρήσεως και

  4. των σωματείων των ασχολουμένων με την ανάπτυξη του αθλητισμού και του τουρισμού των Βραχναιΐκων και Μονοδενδρίου, και υπέρ των Κοινοτήτων τούτων δια των εξωραϊσμόν και την εν γένει πρόοδον αυτών

Εφ' όσον οι πόροι του Ιδρύματος δεν επαρκούν δια την εκτέλεση πάντων των παραπάνω σκοπών, η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης τούτων καθορίζεται δι' αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής αυτού, προτιμώμενης πάντως της παροχής υποτροφιών εις τους σπουδαστες κατοίκους Βραχναιΐκων.

Εκλογή και διορισμός Υποτρόφων

Α) Το Ίδρυμα παρέχει υποτροφίας εις τους άριστους το ήθος και την επίδοση φοιτητάς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, τους κατοικούντας στα Βραχναίικα ή Μονοδένδριον Αχαΐας ή καταγομένους εκ των Κοινοτήτων αυτών προς απόσκοπτον συνέχιση των σπουδών των εις τα Σχολάς ταύτας ως και μετεκπαίδευση των εξεχόντων εξ αυτών εισ Σχολάς της Αλλοδαπής. 

Β) Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος δια προκηρήξεως δημοσιευόμενης δια μίας ή πλειόνων εφημερίδων εκ των εκδιδομένων εν Πάτραις και Αθήνας, καλεί τους συγκεντρούντας τα εν τη προηγουμένη παραγράφο προσόντα και βουλόμενους να τύχουν υποτροφίας εκ των πόρων του Ιδρύματος όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της προκηρήξεως υποβάλουν εις αυτήν σχετικήν αίτηση μετά πιστοποιητικών περί της κατοικίας ή της καταγωγής των και της επίδοσης και του ήθους τους.

Γ) Ο αριθμός των υποτροφίων, το ποσό και η διάρκεια της υποτροφίας καθορίζονται εκάστοτε δι αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος. 

Δ) Οι υποτροφίες δεν δύναται να συνεχίζονται στους υπερβάντας το τριακοστόν έτος της ηλικίας των σπουδαστάς εσωτερικού και το τριακοστόν πέμπτον έτος σπουδαστές της αλλοδαπής.

Προκυρήξεις Υποτροφιών